Skip to main content
neodoc logo

neodoc претставува софтверска “cloud computing” услуга (SaaS) од сопствено производство. Покрај управувањето со документи, neodoc е комплетен систем за управување со бизнис процесите на компаниите, споделување на информации, колаборација и електронска архива (е-Деловодник). Системот е поставен на високодостапна и скалабилна околина, нудејќи беспрекорно корисничко искуство, од било каде, од било кој уред и во било кое време.

Пребарување

neodoc поседува уникатен систем за пребарување на потребните информации, по име на датотека, содржина во датотеката, како и по нејзините мета податоци.

Следливост

При секоја промена на документите истите се верзионираат. Преку интегрираните работни процеси документите никогаш не може да се изгубат или заборават.

Безбедност

Околината во која се чуваат податоците е безбедна во поглед на вируси (како на пример cryptolocker), неовластени пристапувања и модификации.

Електронска архива

Едноставен и брз пристап до архивираните информации. Деловодник според актуелните законски регулативи со класификација на влезно/излезните документи.

 • Складирање и организирање на целата документација на компанијата во еден единствен систем
 • Намалување на времето потребно за пребарување
 • Намалување на трошоците потребни за архивирање и управување со документите
 • Овозможено користење на бизнис процеси (workflows) за проследување на документи и лесно следење на истите
 • Покривање на законски пропишаното деловодничко работење во архива со запазување на сите законски регулативи и норми
 • Мобилност – пристап од било каде во било кое време
 • Enhanced environmental protection
 • Следење на искористен простор
 • Креирање на неограничен број на сајтови
 • Креирање на неограничен број на групи
 • Закажување настани во календар
 • Започнување на дискусии со останатите корисници
 • Следење на активностите од сите корисници, филтрирано според тип на активност или датум
 • Едноставно и напредно пребарување со можност за зачувување на поимите за пребарување кои често ги пребарувате
 • Blog функционалности
 • Wiki функционалности
 • Корпа за отпадоци (со можност за враќање на избришани датотеки)
 • Перманентно бришење на 7 дена
 • Енкрипција на документите
 • Логичко организирање на содржините по бизнис ентитети и привилегии во сајтови
 • Приватни документи за секој корисник
 • Заеднички документи за цела организација
 • Windows Explorer приказ на документите
 • Прилагодливи прикази
 • Drag and Drop прикачување на документи директно од Windows клиентски компјутери
 • Препознавање на тип на документ
 • Преглед на содржината на документите без да бидат преземени или отворени
 • Уредување на документите
 • Управување со својствата на документите
 • Класификација на документите според степен на доверливост
 • Поставување на привилегии за пристап и манипулација на документите
 • Поставување на тагови за класификација и полесно пребарување
 • Мета-податоци на документите за полесна класификација, управување и пребарување
 • Верзионирање на документите со запис за секоја верзија од кого и кога е направена
 • Враќање на документот во претходна верзија
 • Споделување на документите со надворешни лица преку привремени линкови
 • Додавање коментари за било кој документ доколку ги имате соодветните привилегии
 • Предефинирани 4 бизнис процеси за управување со документи и задачи
 • Можност за поставување на сопствени бизнис процеси
 • Доделување на задачи на поединци или групи
 • Создавање на работни процеси за документ
 • Процеси со гласање и праг на успешност
 • Испраќање на документ за архивирање
 • Заведување документи
 • Креирање и заведување во попис на акти
 • Генерирање на деловоднички извештаи и извештаи за попис на акти, со можност за филтрирање на резултатите
 • Креирање на деловоднички книги
 • Креирање на архивски знаци
 • Вметнување на архивски печати на документите
 • Нов корисник
 • Покани за приклучување на сајт
 • Доделување на задачи
 • Нови содржини и активности
 • Брзо пребарување
 • Напредно пребарување
 • Пребарување во содржина на документ

Нарачајте ја услугата neodoc во cloud околина и добијте неограничен број на корисници и неограничен простор за складирање на Вашите податоци.

За повеќе информации контактирајте нѐ директно на:

Тел: +389 (0)2 55 11 200

Email: sales@neocom.com.mk